ID Tên dịch vụ Giá cho 1000 Số lượng tối thiểu Số lượng tối đa Chi tiết